česky
Úvodná stránka > Klinická studie

Klinické údaje

Účinnosť a bezpečnosť Fermathronu ako viskosuplement pri osteoartróze kolena bola porovnávaná s iným preparátom v rozsiahlej randomizovanej multicentrickej McDonaldovej štúdii.

Štúdia zahŕňala 270 pacientov v 12 centrách.

Funkčný Lequesnerov index preukázal štatisticky významný pokles (p < 0,0001) po 3 mesiacoch od poslednej aplikácie v obidvoch skupinách.

Bolesť v liečenom kolennom kĺbe bola hodnotená na štandartnej 100 mm vizuálnej analógovej škále VAS. Hodnotenie bolesti vykazuje 55% zníženie bolesti po troch mesiacoch v skupine liečenej Fermathronom. Celkovo bolo pozorované zlepšenie Lequesnovho indexu a skóre bolesti. 69,6% pacientov sa po liečení cítilo lepšie a 72,4% pacientov dokonca omnoho lepšie. Toto zreteľné klinické zlepšenie pretrvávalo minimálne šesť mesiacov. Iba 9 pacientov v každej skupine požiadalo o doplňujúcu liečbu OA. Účinok Intraartikulárnych injekcií bol veľmi dobrý. U rodiny Fermathronu neboli pozorované žiadne nežiadúce účinky spojené s preparátom. Len 24 pacientov nahlásilo vedľajšie účinky ako bolesť, stuhnutosť alebo opuch. Avšak tieto reakcie bežne sprevádzajú intraartikulárnu liečbu. Tieto lokálne a ľahké potiaže neprevážili klinické výhody aplikácie daných preparátov.